fbpx

Instal·ladors

Instal·lacions receptores de gas (ITC-ICG 07)

Tan sols s’han de tramitar, davant la Direcció General d’Indústria, les instal·lacions receptores de gas que requereixen la realització de projecte tècnic. Són les següents:

  • Instal·lacions individuals amb potència útil nominal superior a 70 kW.
  • Instal·lacions comuns amb potència útil nominal superior a 2000 kW.
  • Connexions de servei amb potència útil nominal superior a 2000 kW.
  • Instal·lacions subministrades des de xarxes que treballen a una pressió superior a 5 bar.
  • Instal·lacions que utilitzen noves tècniques o materials.
  • Ampliacions de les instal·lacions indicades anteriorment, quan la instal·lació resultant superi en un 30% la potència de disseny d’aquella inicialment projectada, o quan degut a l’ampliació, es donen els casos abans indicats.

Es tramiten mitjançant el sistema de tramitació immediata de la Udit. Per a consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 013.

Les instal·lacions receptores que no requereixen la realització de projecte tècnic s’han de tramitar directament davant la companyia subministradora.

Instal·lacions d’emmagatzematge de GLP en dipòsits fixes (ITC-ICG 03)

Instal·lacions noves i modificacions

Les noves instal·lacions i les modificacions de les existents que no siguin substitucions de dipòsits de característiques similars, es tramiten per mitjà d’un procediment immediat. Per a consultar les característiques i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 027.

Substitució de dipòsits

La substitució de dipòsits de característiques similars es tramiten per mitjà d’un procediment no immediat. Per a consultar les característiques i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit TNI-106.

Instal·lacions d’envasos de GLP per a ús propi (ITC-ICG 06)

No és necessària cap comunicació a l’Administració. Tant el titular com l’empresa instal·ladora conservaran i tindran a disposició de l’Administració el certificat de la instal·lació dels envasos.

Altres documents.

A continuació, posem a la vostra disposició una sèrie de documents útils en relació amb aquest tipus d’instal·lacions:

Certificat d’instal·lació d’estació emissora d’envasos de GLP per ús propi